College of Humanities
Teaching and Learning Office

About us...

The Teaching and Learning Unit is under the portfolio of the College Dean of Teaching and Learning. It has been created as a result of College reorganization to address the challenges of student under-performance and low throughput. In addition to that the Unit will promote innovation and inclusivity, ensure that students have an opportunity to excel through the various programmes offered. The Unit has five sections as follows:

  • Humanities Access including the foundation and the augmented modules
  • Academic Monitoring and Support including mentorship programme
  • Writing Place
  • Language Centres
  • Multimedia Learning Centre 
English
IsiZulu

Message from the Dean

Teaching and Learning constitutes one of the core businesses of the College of Humanities in terms of delivering academic programmes of high quality. Teaching and Learning also constitutes goal four of Humanities strategic thrusts, which is to promote excellence in Teaching and Learning. The College continues to graduate the highest number of quality students in the University. The College has improved the graduation rate by 5% from 2010 to 2013, moving from 21% to 26% which is an indication of success in terms of teaching and learning. We have kept our academic exclusions at 1%. Our graduates in the College have careers in architecture, education, media, editing, translation, library and information systems, religious ministry, psychology, writing and publishing.

We have seen an increase in the number of academics who are researching about the quality of teaching and learning at the same time involved in community related engagements. The College is committed to the promotion of bilingual teaching in line with the University language policy and the transformation charter.

Read More

Prof Ruth Hoskins

(Acting) Dean

031 260 1507
hoskinsr@ukzn.ac.za

Umyalezo ovela kwiDini

Ezokufunda nokufundisa ziyingxenye yomsebenzi ngqo weKolishi Lezoluntu ekwethuleni izifundo zeziqu ezisezingeni eliphezulu. Ezokufunda nokufundisa zibuye zibe ingxenye eyinhloso yesine emaswini iKolishi elinawo. Okungukuthuthukisa ukusebenza okusezingeni eliphezulu kwezokufunda nokufundisa. IKolishi liyaqhubeka nokunikezela imiyezane abafundi abaningi nabasezingeni eliphezulu eNyuvesi yonke. Ikolishi selenze kancono kakhulu kumaphesenti abafundi abethweswa iziqu, kube nomehluko wamapheseni ama-5 ukusuka ngonyaka wezi-2010 kuya kowezi-2013, sisuka kumaphesenti angama-21 siya kwangama-26. Lokhu kuyinkomba yokusebenza kahle kwezokufunda nokufundisa. 

Sigcine inani labafundi abayekayo ukufunda ngezizathu zokwehlulwa ukufunda lihleli ephesentini eli-1. Abafundi bethu abathweswe iziqu bathola imisebenzi eyahlukane ebandakanya ezokwakha nokuhlela, ezemfundo, ezezindaba, ezokuhlela, ezokuhumusha, ezolwazi lwemitapo yolwazi, ezenkolo, ezokusebenza kwengqondo, ezokubhala nokushicilela.

Read More

Prof Ruth Hoskins

(Acting) Dean

031 260 1507
hoskinsr@ukzn.ac.za

Staff

Teaching & Learning Unit Five Sections