Welcome to the College of Humanities Teaching and Learning Office

The Teaching and Learning Unit is under the portfolio of the College Dean of Teaching and Learning. It has been created as a result of College reorganization to address the problem of student under-performance and low throughput. In addition to that the Unit will promote innovation and inclusivity, ensure that students have an opportunity to excel through the various programmes offered. The Unit has five sections as follows:

 1. Humanities Access including the foundation and the augmented modules
 2. Academic Monitoring and Support including mentorship programme
 3. Writing Place
 4. Language Centres
 5. Multimedia Learning Centre


Professor Nobuhle Hlongwa

     

Teaching and Learning constitutes one of the core businesses of the College of Humanities in terms of delivering academic programmes of high quality. Teaching and Learning also constitutes goal four of Humanities strategic thrusts, which is to promote excellence in Teaching and Learning. The College continues to graduate the highest number of quality students in the University. The College has improved the graduation rate by 5% from 2010 to 2013, moving from 21% to 26% which is an indication of success in terms of teaching and learning. We have kept our academic exclusions at 1%. Our graduates in the College have careers in architecture, education, media, editing, translation, library and information systems, religious ministry, psychology, writing and publishing. We have seen an increase in the number of academics who are researching about the quality of teaching and learning at the same time involved in community related engagements. The College is committed to the promotion of bilingual teaching in line with the University language policy and the transformation charter. We are committed to curriculum transformation and also in making our degrees relevant to the local and international communities we serve. We are also committed to increase student access through our foundation programme, at the same time we are committed to success and throughput which is major challenge for the Department of Higher Education and Training.

 

After the Bachelor’s degree, the College of Humanities offers a range of postgraduate studies at Honours, Masters and Doctoral levels. We invite our students to pursue their options so that they contribute to the important task of knowledge production.


Professor Nobuhle Nhlongwa

     

Ezokufunda nokufundisa ziyingxenye yomsebenzi ngqo weKolishi Lezoluntu ekwethuleni izifundo zeziqu ezisezingeni eliphezulu. Ezokufunda nokufundisa zibuye zibe ingxenye eyinhloso yesine emaswini iKolishi elinawo. Okungukuthuthukisa ukusebenza okusezingeni eliphezulu kwezokufunda nokufundisa. IKolishi liyaqhubeka nokunikezela imiyezane abafundi abaningi nabasezingeni eliphezulu eNyuvesi yonke. Ikolishi selenze kancono kakhulu kumaphesenti abafundi abethweswa iziqu, kube nomehluko wamapheseni ama-5 ukusuka ngonyaka wezi-2010 kuya kowezi-2013, sisuka kumaphesenti angama-21 siya kwangama-26. Lokhu kuyinkomba yokusebenza kahle kwezokufunda nokufundisa. Sigcine inani labafundi abayekayo ukufunda ngezizathu zokwehlulwa ukufunda lihleli ephesentini eli-1. Abafundi bethu abathweswe iziqu bathola imisebenzi eyahlukane ebandakanya ezokwakha nokuhlela, ezemfundo, ezezindaba, ezokuhlela, ezokuhumusha, ezolwazi lwemitapo yolwazi, ezenkolo, ezokusebenza kwengqondo, ezokubhala nokushicilela. Sibone lenyuka inani labasebenzi abanentshisekelo yokwenza ucwaningo ngezinga lokufunda nokufundisa bebe beqhubeka benza eminye imisebenzi bebambisene nomphakathi. Ikolishi lethu lizinikezele ekuthuthukiseni imfundo yobulimimbili lihambisana nenqubomgomo yolimi kanye nomqulu wezinguquko weNyuvesi. Sizinikele ekushintsheni esikufundisayo nokwenza iziqu zethu zihambisane nezidingo zomphakathi esiwakhele kanye nowamazwe omhlaba. Sizinikele futhi ekwenyuseni inani labafundi abangena eNyuvesi beqhamuka ezindaweni ezentulayo sinezinhlelo zokubasiza, sizinikele futhi ekutheni abafundi bethu baphumelele ezifundweni futhi baqede iziqu zabo ngesikhathi esifanele okuyinto exakanise Umnyango WeZemfundo Ephakeme Nokuqeqesha.

Emva kokuthola iziqu zeBachelor, iKolishi Lezoluntu linezifundo zezinga eliphezulu esingabala khona iziqu zeHonours, Masters kanye neZobudokotela. Siyabamema abafundi bethu ukuthi babheke izifundo ezihambisana nabo ukuze baqhubeke bafunde baphonse esivivaneni sokukhiqizwa kolwazi.

  News
 • College of Humanities hosts Workshop on Bilingual Teaching

  Tutors at the bilingual workshop.

  [01 Aug, 2016] The College of Humanities recently hosted an exciting workshop on bilingual teaching, organised by the School of Applied Human Sciences under the leadership of Professor Nhlanhla Mkhize.

  Full story

 • UKZN Academics part of Time of the Writer discussion panels

   UKZN Academics part of Time of the Writer discussion panels

  [2016-03-24] Three College of Humanities academics – Professor Nobuhle Hlongwa (College Dean Teaching & Learning), Dr Gugu Mazibuko (isiZulu studies) and Professor Sihawu Ngubane (Head of African Studies) - formed part of the recent 19th Time of the Writer discussion panels.

  Read More

 • New language laboratory for Edgewood Campus

  New language laboratory for Edgewood Campus

  [18-Feb] A new language laboratory recently completed on the Edgewood campus will support learning of all languages offered by the College of Humanities to the University community.

  Full story

 • College of Humanities hosts 2016 Parents Day and Orientation

  College of Humanities hosts 2016 Parents Day and Orientation

  [09-Feb] The College of Humanities recently hosted its annual Parents Day on 30 January 2016 and its Orientation day for first year Humanities students on the 01 February 2016 on the Howard College, Edgewood and Pietermaritzburg campuses.

  Full story

 • Writing Place awards for Humanities students

  Writing Place awards for Humanities students

  [19-Nov-2015] The Writing Place (WP), a unit of Teaching and Learning at UKZN, recently held its end-of-year awards function for students from the College of Humanities who had participated in a series of academic writing workshops over the course of three weeks in the first and second semesters.

  Full story

 • Humanities access students join Golden Key Society

  Humanities access students join Golden Key Society

  [12-Oct-2015] Four students from the 2014 Humanities Access Programme have accepted invitations to join the Golden Key Society.

  Full story

 • Masakhane Youth Leadership Course hosts Women Leaders Panel

  Masakhane Youth Leadership Course hosts Women Leaders Panel

  [16-Jul-2015] The 14th annual Masakhane Youth Leadership Course (MYLC) recently hosted the highly anticipated Women Leaders Panel on the Edgewood campus which discussed issues affecting women leaders.

  Full story

 • College of Humanities hosts successful Integrated Student Support Workshop

  College of Humanities hosts successful Integrated Student Support Workshop

  [20-May-2015] The College of Humanities recently hosted its first Integrated Student Support Workshop at the Unite Building in an effort to ensure its students are given the best possible support in all facets of the College structure.

  Full story

 • UKZN student set to perform in Lion King in Hong Kong

  UKZN student set to perform in Lion King in Hong Kong

  [19-May-2015] UKZN Bachelor of Arts student, Ms Bonisile Ndlovu, has landed the role of Rafiki in the Lion King theatre production being staged in Disney World, Hong Kong.

  Full story

 • Community Engagement with Service Learning workshop

  Community Engagement with Service Learning workshop

  [07-Nov] The College of Humanities Teaching and Learning Unit recently hosted a Community Engagement with Service Learning workshop at the Unite Building.

  Full story

  Events
 •   Featured
 • Previous Frame Next Frame

Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved