Skip Navigation LinksHome

Welcome to the College of Humanities Teaching and Learning Office

The Teaching and Learning Unit is under the portfolio of the College Dean of Teaching and Learning. It has been created as a result of College reorganization to address the problem of student under-performance and low throughput. In addition to that the Unit will promote innovation and inclusivity, ensure that students have an opportunity to excel through the various programmes offered. The Unit has five sections as follows:

 1. Humanities Access including the foundation and the augmented modules
 2. Academic Monitoring and Support including mentorship programme
 3. Writing Place
 4. Language Centres
 5. Multimedia Learning Centre

Prof Ruth Hoskins

Teaching and Learning constitutes one of the core businesses of the College of Humanities in terms of delivering academic programmes of high quality. Teaching and Learning also constitutes goal four of Humanities strategic thrusts, which is to promote excellence in Teaching and Learning. The College continues to graduate the highest number of quality students in the University. The College has improved the graduation rate by 5% from 2010 to 2013, moving from 21% to 26% which is an indication of success in terms of teaching and learning. We have kept our academic exclusions at 1%. Our graduates in the College have careers in architecture, education, media, editing, translation, library and information systems, religious ministry, psychology, writing and publishing. We have seen an increase in the number of academics who are researching about the quality of teaching and learning at the same time involved in community related engagements. The College is committed to the promotion of bilingual teaching in line with the University language policy and the transformation charter. We are committed to curriculum transformation and also in making our degrees relevant to the local and international communities we serve. We are also committed to increase student access through our foundation programme, at the same time we are committed to success and throughput which is major challenge for the Department of Higher Education and Training.

 

After the Bachelor’s degree, the College of Humanities offers a range of postgraduate studies at Honours, Masters and Doctoral levels. We invite our students to pursue their options so that they contribute to the important task of knowledge production.

Prof Ruth Hoskins

Ezokufunda nokufundisa ziyingxenye yomsebenzi ngqo weKolishi Lezoluntu ekwethuleni izifundo zeziqu ezisezingeni eliphezulu. Ezokufunda nokufundisa zibuye zibe ingxenye eyinhloso yesine emaswini iKolishi elinawo. Okungukuthuthukisa ukusebenza okusezingeni eliphezulu kwezokufunda nokufundisa. IKolishi liyaqhubeka nokunikezela imiyezane abafundi abaningi nabasezingeni eliphezulu eNyuvesi yonke. Ikolishi selenze kancono kakhulu kumaphesenti abafundi abethweswa iziqu, kube nomehluko wamapheseni ama-5 ukusuka ngonyaka wezi-2010 kuya kowezi-2013, sisuka kumaphesenti angama-21 siya kwangama-26. Lokhu kuyinkomba yokusebenza kahle kwezokufunda nokufundisa. Sigcine inani labafundi abayekayo ukufunda ngezizathu zokwehlulwa ukufunda lihleli ephesentini eli-1. Abafundi bethu abathweswe iziqu bathola imisebenzi eyahlukane ebandakanya ezokwakha nokuhlela, ezemfundo, ezezindaba, ezokuhlela, ezokuhumusha, ezolwazi lwemitapo yolwazi, ezenkolo, ezokusebenza kwengqondo, ezokubhala nokushicilela. Sibone lenyuka inani labasebenzi abanentshisekelo yokwenza ucwaningo ngezinga lokufunda nokufundisa bebe beqhubeka benza eminye imisebenzi bebambisene nomphakathi. Ikolishi lethu lizinikezele ekuthuthukiseni imfundo yobulimimbili lihambisana nenqubomgomo yolimi kanye nomqulu wezinguquko weNyuvesi. Sizinikele ekushintsheni esikufundisayo nokwenza iziqu zethu zihambisane nezidingo zomphakathi esiwakhele kanye nowamazwe omhlaba. Sizinikele futhi ekwenyuseni inani labafundi abangena eNyuvesi beqhamuka ezindaweni ezentulayo sinezinhlelo zokubasiza, sizinikele futhi ekutheni abafundi bethu baphumelele ezifundweni futhi baqede iziqu zabo ngesikhathi esifanele okuyinto exakanise Umnyango WeZemfundo Ephakeme Nokuqeqesha.

Emva kokuthola iziqu zeBachelor, iKolishi Lezoluntu linezifundo zezinga eliphezulu esingabala khona iziqu zeHonours, Masters kanye neZobudokotela. Siyabamema abafundi bethu ukuthi babheke izifundo ezihambisana nabo ukuze baqhubeke bafunde baphonse esivivaneni sokukhiqizwa kolwazi.

Top Stories

 • UKZN Hosts Academic Monitoring and Support Research Colloquium UKZN Hosts Academic Monitoring and Support Research Colloquium

  The College of Humanities and the University Teaching and Learning Office (UTLO) hosted the annual Academic Monitoring and Support (AMS) Research Colloquium on the Howard College campus under the theme: Enhancing Academic Excellence and Promoting Student Success Through Mainstreaming Academic Monitoring and Support at UKZN.

  09 Dec, 2016 / Melissa Mungroo
 • College of Humanities hosts Workshop on Bilingual Teaching College of Humanities hosts Workshop on Bilingual Teaching

  The College of Humanities recently hosted an exciting workshop on bilingual teaching, organised by the School of Applied Human Sciences under the leadership of Professor Nhlanhla Mkhize.

  01 Aug, 2016 / Melissa Mungroo
 • UKZN Academics part of Time of the Writer discussion panels UKZN Academics part of Time of the Writer discussion panels

  Three College of Humanities academics – Professor Nobuhle Hlongwa (College Dean Teaching & Learning), Dr Gugu Mazibuko (isiZulu studies) and Professor Sihawu Ngubane (Head of African Studies) - formed part of the recent 19th Time of the Writer discussion panels.

  24 Mar, 2016 / Melissa Mungroo

Featured


Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved